PROVOZNÍ ŘÁD MATRIXX LASER ARENY

1. Úvodní ustanovení

1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je Matrixx laser arena s.r.o., se sídlem Hamry nad Sázavou 464,59101 IČO: 03925226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87419 (dále jen „správce“) 2. Prostory areálu jsou určeny pro provozování hry laser game.3. Prostory se skládají zejména z „Recepce na baru“, „Přípravné místnosti“ a herního prostoru, tj. „Arény“ 4. Uživatelem arény mohou být jednotlivci nebo skupina po dohodě se správcem arény. 5. Uživatel arény (dále jen „hráč“) je povinen dodržet předem smluvený čas a provozovat v herním prostoru pouze hru laser game (pokud se se správcem předem nedohodne jinak). Dále je povinen po celou dobu dodržovat pravidla bezpečnosti a o ochraně majetku a dbát upozornění pokynů správce arény nebo jím jiná pověřená osoba, viz čl. 3 tohoto provozního řádu.  

2. Provoz a správa  

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce, tel.: 561 202 039, e-mail: info@matrixx.cz. 2. Smluvit pronájem je možné telefonicky na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailové adrese v bodu 2.1. tohoto provozního řádu, pomocí internetových stránek www.matrixx.cz v sekci rezervace nebo osobně v areálu. 3. Vybíráním poplatků, které jsou uvedené na výše zmíněných internetových stránkách, je pověřen správce či jiná jím pověřená osoba. 4. Prostory jsou otevřeny po celý rok s výjimkou některých státních svátků a dnů potřebných pro údržbu herních prostor. O těchto skutečnostech bude včas informováno prostřednictvím internetových stránek. 5. Otevírací doba je uvedena na výše zmíněných internetových stránkách. 6. Prostory je možno na základě předchozí dohody využít i mimo stanovenou otevírací dobu.7. Nelze-li ze strany hráče dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 24 hodin před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.  

3. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V zájmu bezpečnosti a nerušené sportovní činnosti je povoleno do Arény vstoupit pouze hrajícím osobám. 2. Hráči vstupující do Arény jsou povinni se chovat ohleduplně a opatrně a předcházet tak případným úrazům nebo škodě na zdraví a majetku. 3. Hráči jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny správce, případně jím pověřené osoby. 4. V aréně je zakázáno zejména: a. vstup v nevhodné obuvi (znečištěná obuv, boty na podpatku atd.; vhodná je sportovní uzavřená obuv), b. hraní bez oblečení (vesta nemůže být na holém těle), c. vnášení či manipulace s ostrými a jinak nebezpečnými předměty (např. nože, nůžky, skleněné láhve apod.), d. přemisťování či manipulace s předměty mimo stanovená místa, e. vstup s nápoji či jídlem a jejich konzumace, f. vstup se žvýkačkou a odhazování žvýkaček, g. vstup podnapilým osobám.5. Kouření a vstup se zvířaty bez náhubku a vodítka je zakázán v celém areálu. 6. Hráč je povinen správci areny nahlásit neprodleně jakoukoliv závadu, o které se dozví. 7. Správce (případně jím pověřená osoba) si vyhrazuje právo vykázat z hracího areálu jakoukoliv osobu, která nedodržuje pravidla stanovená tímto provozním řádem a to kdykoliv (i v případě nedohrané hry) a bez nároku na náhradu. Tímto není dotčeno právo správce domáhat se náhrady vzniklé škody. 8. Každý hráč vstupuje do arény na vlastní nebezpečí.  

4. Závěrečná ustanovení

1. Vstupem do herního prostoru potvrzuje hráč, že byl obeznámen jak s provozním řádem, tak s pravidly hry laser game a zejména pravidly bezpečnosti, a že tyto pravidla bez výhrady akceptuje.

Cena podle počtu hráčů

9-12 hráčů

89 Kč/osobu

 2-8 hráčů 98 Kč/osobu 

Uvedené ceny jsou za jednu hru na hráče včetně DPH.